สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ www.ipecm.ac.th
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ กรอกข้อมูลนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของผู้ปกครองให้ครบถ้วนทุกช่อง โดยด่วนภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559
สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 ตรวจสอบและกรอกข้อมูลนักศึกษาชื่อและข้อมูลบิดา มารดา ให้ครบถ้วนทุกช่อง ตรวจทานความถูกต้องให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นี้
                                                                            ขอขอบคุณ
                                                                          งานทะเบียน
สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ นำเอกสารใบ ป.พ.1 (แสดงผลการเรียน) มาส่งงานทะเบียนโดยด่วน
สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ระดับปริญญาตรี

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร