‎แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม‬ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.58 เป็นต้นไป วันที่ 1 ก.ค.58 : ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกคณะทุกสาขาวิชา เพื่อฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมระหว่างวันที่ 1 - 29 ก.ค.58 และรับฟังนโยบายการจัดแผนการเรียน การลงทะเบียน ณ โดมบาสเกตบอล อาคารมาร์ติน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หากขาดประชุมจะมีผลให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเกิดข้อผิดพลาดได้ หรือถูกระงับการลงทะเบียนผ่านระบบ และไม่ผ่านกิจกรรมบังคับของฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ทำให้ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด) .....ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ลำดับการเลือกประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

****************************************************************
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภททั่วไป ตามลิงค์ ทางด้านล่างนี้ 


หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องส่งลำดับการเลือกประเภททั่วไป 
มาพร้อมกับหลักฐานทั้งหมด ตามประกาศ

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี/โท (รอบทั่วไป)
ปีการศึกษา 2559

**กำหนดการรับสมัครและรายละเอียดมีในเอกสารที่แนบมา**
**ท่านสามารถsaveที่รูปภาพเพื่อขยายดูรายละเอียด**

นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ที่ website >> http://ipecm56.blogspot.com << ภายในวันที่ 26 - 29 มกราคม 2559 พร้อมทั้ง ปรินส์ ใบรายงานตัว ออกจากระบบและนำมายื่น ในวันรายงานตัว ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ ห้องพลบดี 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ วันที่ 28 - 29 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30.น ตามลิงค์ ทางด้านล่างนี้ 
 >> http://113.53.231.14:81/ipe_cm/ent_newstudent.php <<
ประกาศ
แผนผังแสดงที่นั่งผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (ประเภทโควตา)
ปีการศึกษา 2559
สอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2559
**ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประชาชนมาแสดงตัวก่อนเข้าห้องสอบด้วย**
(ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปแล้วSAVEเพื่อขยายดูรายชื่อ)


ประกาศ 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ประเภทโควตา)
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ประจำปี 2559
โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2559
(ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปแล้วSAVEเพื่อขยายดูรายชื่อ)


ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผล

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 08.00.น นัดประชุมนักเรียนที่มาสอบ   [รอบโควต้า] ที่โดมบาสเกตบอส ก่อนที่จะเริ่ม ทำการสอบ เวลา 09.00.น *** อาคารมาร์ติน *** สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ประกาศ จากงานทะเบียนและประมวลผล
เรื่อง ระบบออนไลน์เปิดให้ลงทะเบียน 
(สำหรับนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนและกดยืนยัน)


วันที่ 18 ม.ค. 59 เวลา 09.00-9.45น.(เท่านั้น) ให้นักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ลงทะเบียนและกดยืนยันในระบบออนไลน์ ปรินส์ใบลงทะเบียน มาติดต่องานทะเบียนเพื่อทำคำร้อง ทบ. 1 ขอจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่2/2558  แล้วไปชำระเงินค่าลงทะเบียนที่งานการเงินและบัญชี  และนำสำเนาใบลงทะเบียนที่จ่ายเงินแล้วส่งห้องทะเบียน

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558

1.ช่วงยืนยันการลงทะเบียน วันที่ 21-30ธ.ค. 58 (หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ยืนยันในระบบ ต้องลาพักการศึกษา)
2.ช่วงเวลาขอผ่อนผันค่าเทอม(ทบ.2), เพิ่ม-ถอน(ทบ.6) วันที่ 4-15 ม.ค. 59
3.ช่วงชำระเงินค่าลงทะเบีนยกรณีผ่อนผัน วันสุดท้ายคือ วันที่ 29 ม.ค. 59
4.ประกาศพ้นสภาพนักศึกษาที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียน 
วันที่1 ก.พ. 59

ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผล

ประกาศ รายวิชาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 2/2558
ให้เข้าดูข้อมูลรายวิชาที่ ลิงค์เว็บหน่วยงานในสถาบัน(ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ/งานทะเบียนและวัดผล

ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปเพื่อขยายดูขั้นตอนการสมัครในระบบinternetประกาศ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายแผนและพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ 2559ประกาศ
เรื่องขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครอาจารย์ผู้สอน 
-อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
ประจำปีงบประมาณ 2558
(สนใจติดต่องานฝ่ายวิชาการ 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่)ประชาสัมพันธ์
กองทุนการออมแห่งชาติ
(ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปเพื่อขยายดูรายละเอียด)