คำเตือน ในการลงทะเบียน เมื่อเลือกวิชาแล้ว หากไม่กดการยืนยันการลงทะเบียน ท่านจะไม่สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ และจะถูกประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทันที
ประกาศ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายส่งเสริมวิชาการ 
ประจำปีงบประมาณ 2558 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2558
(ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปเพื่อขยายดูรายละเอียด)

ประกาศ
ขั้นตอนและเอกสารประกอบการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2558
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่
 25-26 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศ
ขอให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวรอบโควตา
ลงทะเบียนรายงานตัวผ่านระบบ
ได้ตั้งแต่วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558
เนื่องจากระบบขัดข้อง จึงประกาศเพื่อทราบ

.......................
Download แบบฟอร์ม
รายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย
ในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาใน
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่


ประกาศ  
สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2558
ประเภท โควตา

***หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบรายชื่อของท่านในทุกคณะและสาขาวิชา***

ประเภทโควตาโรงเรียนกีฬา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา

ประเภทโควตานักกีฬา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา                          
ประเภทโควตานักกีฬา
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

ประเภทโควตาเรียนดี
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา

ประเภทโควตาเรียนดี
คณะศึกษาศาสตร์  สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา

ประเภทโควตานักกีฬา
คณะศิลปศาสตร์ สาขานันทนาการและการท่องเที่ยว

ประเภทโควตานักกีฬา
คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการกีฬา

ประเภทโควตาเรียนดี
คณะศิลปศาสตร์ สาขานันทนาการและการท่องเที่ยว

ประเภทโควตาเรียนดี
คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการกีฬา

ประเภทโควตานักกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประเภทโควตานักกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ประเภทโควตาเรียนดี
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประเภทโควตาเรียนดี
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาพลศึกษา