‎แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม‬ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.58 เป็นต้นไป วันที่ 1 ก.ค.58 : ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกคณะทุกสาขาวิชา เพื่อฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมระหว่างวันที่ 1 - 29 ก.ค.58 และรับฟังนโยบายการจัดแผนการเรียน การลงทะเบียน ณ โดมบาสเกตบอล อาคารมาร์ติน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หากขาดประชุมจะมีผลให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเกิดข้อผิดพลาดได้ หรือถูกระงับการลงทะเบียนผ่านระบบ และไม่ผ่านกิจกรรมบังคับของฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ทำให้ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด) .....ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ประกาศ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายแผนและพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ 2559ประกาศ
เรื่องขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครอาจารย์ผู้สอน 
-อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
ประจำปีงบประมาณ 2558
(สนใจติดต่องานฝ่ายวิชาการ 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่)ประชาสัมพันธ์
กองทุนการออมแห่งชาติ
(ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปเพื่อขยายดูรายละเอียด)


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ประจำปีงบประมาณ 2559
(ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายดูรายละเอียด)


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 
ตำแหน่งนายช่างโยธาและสิ่งก่อสร้าง 
ประจำปีงบประมาณ 2559
(ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปเพื่อขยายดูรายละเอียด)ประกาศ งานทะเบียนและประมวลผล

คำสังสอน ภาคเรียน 2558

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์ และอาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์ นำนักศึกษาสาขา การจัดการกีฬาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ.สนามกีฬาหัวหมาก และสโมสร SCG เมืองทองฯ ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2557

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครอาจารย์ผู้สอน 
-อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
-อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
ประจำปีงบประมาณ 2558
(สนใจติดต่องานฝ่ายวิชาการ)ประกาศเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.58 เป็นต้นไป
วันที่ 1 ก.ค.58 : ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกคณะทุกสาขาวิชา เพื่อฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมระหว่างวันที่ 1 - 29 ก.ค.58 และรับฟังนโยบายการจัดแผนการเรียน การลงทะเบียน ณ โดมบาสเกตบอล อาคารมาร์ติน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

(หากขาดประชุมจะมีผลให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเกิดข้อผิดพลาดได้ หรือถูกระงับการลงทะเบียนผ่านระบบ และไม่ผ่านกิจกรรมบังคับของฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ทำให้ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด) .....ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 
ในวันจันทร์ที่  6  กรกฎาคม  2558  เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
ณ  สนามบาสเกตบอลในร่ม  อาคารมาร์ติน
จึงขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 
เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในครั้งนี้ด้วย

ประกาศ
งานรับนักศึกษาใหม่
....................
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ (รอบ 3)
สามารถ Download ใบตรวจสุขภาพและรายงานตัวผ่านระบบได้ที่
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2558

ประกาศ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

***************

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (รอบ 3)
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558
รายงานตัวผ่านระบบวันที่ 22 มิถุนายน 2558 
และมารายงานตัวด้วยตนเอง วันที่ 23 มิถุนายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่
**********************
แจ้งการรับตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
......................

นักศึกษาทุกชั้นปีรับตารางเรียนที่คณะ
ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2558
ประกาศ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558
(ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายดูรายละเอียด)ติดตามประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
(รอบ 2) และ Admissions 
ได้ที่ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2558

ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์พัฒนาชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่อนสอน
นางสาวนุชเกษม  เงินดี  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 3,500.- บาท


พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2557
วันที่  28  เมษายน  2558
ณ ศูนย์พัฒนาชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประธานในพิธี โดย พระอธิการณรงค์  ปัญญาวโร เจ้าอาวาสวัดแสนทอง
ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายพงษ์ศิริ  บุตรเปา  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 3,500.- บาท

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558
(ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปเพื่อขยายดูรายละเอียด)


รายวิชาที่คาดว่าจะเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ในกรณีที่นักศึกษาประสบปัญหาในการลงทะเบียนเรียน ขอให้นักศึกษาดำเนินการติดต่อกับคณะวิชาที่ท่านสังกัดภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2558