การแสดงผลจะรองรับได้สมบูรณ์แบบหากใช้ เว็บบราวเซอร์ Google Chrome และแสดงบนสมาร์ทโฟนที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android
ข้อมูลรายวิชาที่เปิดเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (ปรับปรุง 26/3/57)

ประกาศ 
ตารางเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

ประกาศ
รายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

หมายเหตุ หลักสูตรที่เปิดมี 3 หลักสูตร 
ให้นักศึกษาดูตามรหัสนักศึกษาที่เข้าเรียน 
หากลงผิดรหัสวิชาให้แจ้งงานทะเบียนและประมวลผล

สพล.เชียงใหม่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
คำชี้แจง/ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน 
ปีการศึกษา 2556

รายชื่อนักศึกษาไม่ส่งใบลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/56

งานทะเบียนจะระงับแจ้งผลการเรียนนักศึกษาในระบบออนไลน์ 
ให้นักศึกษาส่งใบลงทะเบียนที่ชำระเงินที่งานทะเบียน ด่วน

ประกาศ งานทะเบียนและประมวลผล
กลุ่มส่งเสริมวิชาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ขอเลื่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
จากวันที่ 19-25 มีนาคม 2557 เป็นวันที่ 21-25 มีนาคม 2557
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2557รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่บัดนี้ – 21 เมษายน 2557 (ตลอด 24 ชั่วโมง) www.ipecm.ac.th
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 พิมพ์หลักฐานใบสมัครเข้าศึกษาจากเว็บไซต์ พร้อมติดรูปถ่าย 1 รูป
ขั้นตอนที่ 2 พิมพ์ใบเลือกอันดับคณะ
ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน เพื่อจ่ายค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
จำนวน 300 บาท หมายเลขบัญชีตามที่ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน
ขั้นตอนที่4 ส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เลขที่ 68/1 ถ.สนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โดยไปรษณีย์ประทับตราไม่เกินวันที่ 21 เมษายน 2557 หลักฐานที่ส่งได้แก่
- ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (จากขั้นตอนที่ 1)
- ใบเลือกอันดับคณะที่สมัคร (จากขั้นตอนที่ 2)
- สำเนาใบชำระเงินของธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ สำเนาใบชำระเงินของสถาบันฯ โดยให้ทางธนาคารประทับตราของธนาคารด้วย วันที่ประทับตราไม่เกินวันที่ 21 เมษายน 2557 (ขั้นตอนที่ 3)

ขั้นตอนที่ 5 ติดตามดูประกาศเลขที่นั่งสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 เมษายน 2557 และติดตามดู แผนผังเข้าห้องสอบวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 

หมายเหตุ
1. หลักฐานไม่ครบถือว่าการสมัครนั้นขาดคุณสมบัติและไม่สามารถสมัครเข้าสอบคัดเลือกศึกษาต่อได้
2. หากไม่มีชื่อในประกาศเลขที่นั่งสอบ หลังจาก 10 วันนับตั้งแต่วันส่งเอกสาร ให้ติดต่อกลับที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 223320

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม – 8 พฤษภาคม 2557 ในวันเวลาราชการ สถานที่รับสมัคร ณ ห้องส่งเสริมวิชาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องส่งเสริมวิชาการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และเว็บไชต์สถาบันฯ www.ipecm.ac.th
แบบฟอร์มใบชำระเงินค่าสมัคร
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

แนะนำหนังสือใหม่ ของศูนย์วิทยบริการ สพล.เชียงใหม่

ประกาศ 
ขอให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2556 เตรียม 
1. รูปถ่ายขนาด1นิ้ว จำนวน1รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ฉบับ มาในวันปัจฉิมนิเทศ วันศุกร์ ที่28 กุมภาพันธ์ 2557 
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้ง 3 คณะ  ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ในวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07.30 น. ณ ห้องพลบดี 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

ประกาศ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมารายงานตัวในวันที่ 3-4 ก.พ. 2557 ได้นั้น ขอให้มารายงานตัวในวันที่  17 ก.พ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม พลบดี 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมนำเอกสารแสดงเหตุจำเป็น ที่ไม่สามารถมารายงานตัวตามวันทื่กำหนดได้.
รายชื่อนักเรียนโควตาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557

Download

* * สามารถดูได้ทั้งบนเว็บ และทางโทรศัพท์มือถือ **
สรุปเหรียญรางวัลกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 "มอดินแดงเกมส์"
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครองเจ้าเหรียญทอง นำสถาบันการพลศึกษาอยู่ที่ 56 ต่อ 53 เหรียญทอง

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล (อัตราจ้างเหมาบริการ) เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา เพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ภาษา ฝ่ายแผนและพัฒนา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่


ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับพิจารณา โควต้าเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 [เพิ่มเติม]


ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับโควต้า เข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษจัดโครงการ ศึกษาวัฒนธรรมล้านนา ณ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่ลงเรียนรายวิชา จักรยาน 1 ร่วมปั่นจักรยานศึกษาวัฒนธรรมล้านนา

สพล.เชียงใหม่ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


สพล.เชียงใหม่ ฉลองชัย คว้าแชมป์กีฬาฟุตบอล สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 10 สถาบัน จังหวัดเชียงใหม่


ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพแก่บุคลากรฯ


บุคลากรในสถาบัน ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ท่านรองอธิการบดีประมวลภาพการ ก่อสร้าง และปรังปรุงภูมิทัศน์ภายในสถาบันฯรองอธิการบดี นายจารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารใหม่

สพล.เชียงใหม่เข้าร่วมการประชุมแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่


สพล.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับสพล.สมุทรสาคร เนื่องในโอกาส ศึกษาดูงานที่วิทยาเขตเชียงใหม่


สถาบันการพลศึกษา ร่วมงานกฐินพระราชทาน 2556 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่


พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนท์ ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและสายการสอน:::ประกาศ::: งานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ
เรื่อง แจ้งรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

Link สำหรับ Download file
>>คณะศิลปศาสตร์  <แก้ไขใหม่>

ติดต่อสอบถาม งานทะเบียน >>> 082-7589968 

วิธีการลงทะเบียน
1. กรอกรหัสวิชาในช่องเพิ่มรายวิชา
2. กรอกตัวเลข ในช่องSection ตามข้อมูลในตารางวิชา
ให้ตรงกับห้องเรียน
3. กดปุ่มเพิ่มวิชาลงทะเบียน (ต่อ 1วิชา) ทำขั้นตอนที่ 1-3 จนครบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
4. กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียน (ก่อนกดยันยืน นักศึกษาตรวจสอบรายวิชา และ section ให้ถูกต้อง)

หมายเหตุ นักศึกษาต้องทำให้ครบทุกขั้นตอน การลงทะเบียนจึงจะสมบูรณ์ และต้องลงทะเบียนเรียนปกติก่อน จึงจะเพิ่มหรือถอนรายวิชาได้

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

เรื่อง   กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
........................................................

ด้วย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๒     ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๕ โหลดไฟล์ได้ที่นี่
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง ผลการคัดเลือกการจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติหน้าที่สอนและเจ้าหน้าที่ประจำเฉพาะงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557