สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ www.ipecm.ac.th
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
กำหนดการรายงานตัวอันดับสำรองที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (ประเภททั่วไป)
หมายเหตุ : วันที่รายงานตัว วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น - 16.30 น และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ให้ดำเนินการรายงานตัวผ่านระบบ 
E - education ตามเว็บไซต์ www.ipecm.ac.th 
ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2559


สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ขยายเวลาการรับสมัคร ในสาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว รับจำนวน 18 คน ตั้งแต่วันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2559 สำหรับผู้ที่สนใจท่านสามารถชำระเงินได้ที่ ชั้น 2 ห้องการเงิน จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.30.น ทางสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จะประกาศ
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัว เป็นนักศึกษาใันวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 
เวลา 18.00.น
ลิงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

http://113.53.231.14:81/ipe_cm/ent_user_register.php

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ ๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ระดับปริญญาตรี

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ปีการศึกษา 2559 (ประเภททั่วไป)
สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร


ประกาศการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 / 2559


ประกาศการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 / 2559

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ขอให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2559 รายงานตัวผ่านระบบ และนำใบรายงานตัว พร้อมหลักฐานอื่นๆ มายื่น ณ ห้องทะเบียน 
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น.


สามารถรายงานตัวผ่านระบบ ตามลิงค์ ทางด้านล่างนี้

http://113.53.231.14:81/ipe_cm/ent_newstudent.php

ใบตรวจสุขภาพร่างกาย ในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาใน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สามารถ download 
ไฟล์ ทางด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/0B81yMvU7BQ75YXUxR0xSdDZvbTg/view

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร