สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ www.ipecm.ac.th
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 
กลุ่มวิชากีฬาศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ประเภททั่วไป ( รอบ ๒ ) ตามลิงค์ทางด้านล่างนี้ คับ

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ประเภททั่วไป ( รอบ ๒ )


สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
การรายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา 2560 (ประเภททั่วไป) ลำดับสำรอง

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ขยายระยะเวลาในการรายงานตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2560 (ประเภททั่วไป)
สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

                      ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

                ลิงค์รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

          http://113.53.231.14:81/ipe_cm/ent_newstudent.php
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย ในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาใน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่


สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รดับปริญญาตรี 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ประเภททั่วไป)

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสารประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร


สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2560

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันการพลศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไปสามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี
 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( ประเภททั่วไป )สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสารประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่หมายเหตุ :  ว่าผู้มีสิทธิ์รายงานตัวสามารถรายงานตัว
ได้ตั้งแต่วันที่ 25 - 27 มกราคม 2560

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ได้ขยายเวลาการรายงานตัว รอบโควตา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ตั้งแต่ วันนี้จนถึง วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
ยกเว้นวันหยุดราชการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์  www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร
ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ลิงก์รายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร