ประกาศ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (สำหรับนศ.ทุกชั้นปี)
ประกาศจากงานทะเบียนและวัดผล
เรื่อง รายวิชาที่เปิดเรียน ปีการศึกษา 1/2557

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กำหนดการลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ระดับปริญญาโท
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2557

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

ข้อมูลตารางสอน อาจารย์ผู้สอน/นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิจัย ประจำคลินิกวิจัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์อัตราจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

สรุปจำนวนรายวิชา และชั่วโมงสอนของอาจารย์ผู้สอน 
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

คำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่สอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์อัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกวิจัย ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2557


รองอธิการบดี สพล.เชียงใหม่ ท่านจารุวัฒน์ สัตยายุรักษ์ ร่วมงานแถลงข่าว สพล.เชียงใหม่ เปิดเรียนหลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

กลุ่มวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารความรู้จากการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง
การพัฒนาการเรียนการสอนจากการจัดการความรู้และการวิจัย

รายงานการจัดความรู้เรื่องการวิจัย เรื่อง
เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติและตี่พิมพ์เผยแพร่นิตยสารมาตรฐาน

สรุปผลการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย(รายงานผลตามตัวบ่งชี้ที่ 4.2)
ประกาศ 
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ สพล.เชียงใหม่
ปีการศึกษา 2557 [รอบสำรอง]

เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th ใช้งานได้ตามปกติครับ 
ลิงค์เว็บสำรองคือ ipecm56.blogspot.com