สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ www.ipecm.ac.th
ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง การรายงานตัวและการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา กลุ่มวิชากีฬาศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559ประกาศ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง ขยายการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (รอบทั่วไป)ปีการศึกษา 2559  
ตั้งแต่วันที่ 4 -13 กรกฎาคม 2559
-คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ รับจำนวน  3 คน
-คณะศิลปศาสตร์ รับจำนวน 19 คน
ติดต่อ 053-223-320ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
รายชื่ออันดับสำรองที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา       วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ประเภททั่วไป)สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ขยายการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี (รอบทั่วไป) ในสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th 
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
รายชื่ออันดับสำรอง ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สถาบันการพลศึกษา     วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ประเภททั่วไป)สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ขอให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว วันที่ 27 มิถุนายน 2559 รายงานตัวผ่านระบบ และนำใบรายงานตัว พร้อมหลักฐานอื่นๆ มายื่น ณ ห้องทะเบียน 
ในวันรายงานตัวด้วย


สามารถรายงานตัวผ่านระบบ ตามลิงค์ ทางด้านล่างนี้

http://113.53.231.14:81/ipe_cm/ent_newstudent.php

สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th

หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับปริญญาตรี (ประเภททั่วไป)


ใบตรวจสุขภาพร่างกาย ในการดำเนินการเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาใน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
สามารถดาวน์โหลด เอกสารตามลิงค์ ทางด้านล่างนี้


สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ www.ipecm.ac.th
หัวข้อ ประกาศ / ข่าวสาร
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษารอบโควตา
และรอบทั่วไปทุกรอบ ปีการศึกษา 2559
ให้มาปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม
ในวัน 4 กรกฎาคม 2559
เวลา 08.00 - 16.30 น. 
ณ โดมอเนกประสงค์เหลืองอร่าม
(นักศึกษาทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา)