คำเตือน ในการลงทะเบียน เมื่อเลือกวิชาแล้ว หากไม่กดการยืนยันการลงทะเบียน ท่านจะไม่สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ และจะถูกประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทันที
ประกาศรายวิชาลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2557
  -  คณะศึกษาศาสตร์ (คลิ๊ก)
หมายเหตุ  นักศึกษาต้องลงทะเบียนปกติ พร้อมกดยืนยันการลงทะเบียนในระบบก่อน จึงจะเพิ่มหรือถอนรายวิชาได้
***เพิ่มถอนต้องแนบใบลงทะเบียนปกติด้วย***
-  เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 2 มกราคม 2558 (พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน)
-  ช่วงเพิ่ม - ถอน รายวิชา ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มกราคม 2558
-  ช่วงชำระค่าลงทะเบียนเรียนช้า ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มกราคม 2558  (ชำระค่าปรับ)
-  ช่วงเวลายืนคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 - 16 มกราคม 2558 (ทบ.2)
-  วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนเรียนช้า (กรณีขอผ่อนผัน) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

ใบรับสมัครเข้าศึกษา

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

................................................
(ท่านสามารถSaveแบบฟอร์มการรับสมัครขนาดA4จากในเว็บไซด์ได้)

ประกาศ กำหนดการรับสมัครและรายงานตัวของนักศึกษาโควตา 
ประจำปีการศึกษา 2558
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557 - 9 มกราคม 2558
................................................
(ท่านสามารถsaveรูปภาพเพื่อขยายดูรายละเอียด)

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2558
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

..........................................................
(ท่านสามารถsaveรูปภาพเพื่อขยายดูรายละเอียด)
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยของสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2557 
และ ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาเงินรางวัลสมนาคุณด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557

แจ้งให้ทราบ

เรื่อง"การรายงานตัวบัณฑิตและชำระเงิน"  และ "กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2554-2557"

(ท่านสามารถClickที่รูปเพื่อขยายดูรายละเอียด)
ประมวลภาพ "โครงการส่งเสริมจิตสำนึก ราชการใสสะอาด"
วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2557
ณ.ห้องประชุมพลบดี 1 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
โดยมีท่านวิทยากร พระอาจารย์ ดร.พระมหาไพศาล ฐานวุฑโฒ (เจ้าอาวาสวัดท่าใหม่อิ)
        และสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. มาบรรยาย
คณะศึกษาศาสตร์
Download 
ตัวอย่างการเขียน มคอ.3 และแบบฟอร์มการเขียน มคอ.3

ประกาศจากคณะศึกษาศาสตร์
เรื่อง รายวิชาที่เปิดเรียนเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1/2557

นักศึกษาปริญญาโท สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
    ด้วยการลงทะเบียน Online ยังไม่เรียบร้อย จึงให้นักศึกษาทุกคนไปชำระเงินค่าลงทะเบียนที่งานการเงินสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 25,000 บาท ภายในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 (ในเวลาราชการ) ขอรับเอกสารการลงทะเบียนที่อาจารย์กาญจนา หากพ้นกำหนดจะถูกปรับตามระเบียบ สำหรับนักศึกษาที่จะลงทะเบียน ปรับพื้นฐาน 5 คน ให้ลงทะเบียนวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา 3(3-0-6) เพิ่มค่าลงทะเบียน 4,500 บาท โดยยื่นคำร้อง ที่งานทะเบียน และให้เรียนในวันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้สอน ดร.ลัดดา เรืองมโนธรรม หากมีปัญหา โทรประสาน รศ.ชูระวี สุริยจันทร์ 089-7009878

ประกาศจากงานทะเบียนและวัดผล
เรื่อง รายวิชาที่เปิดเรียน ปีการศึกษา 1/2557

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กำหนดการลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ระดับปริญญาโท
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2557

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

ข้อมูลตารางสอน อาจารย์ผู้สอน/นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557