คำเตือน ในการลงทะเบียน เมื่อเลือกวิชาแล้ว หากไม่กดการยืนยันการลงทะเบียน ท่านจะไม่สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ และจะถูกประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ทันที
คณะศึกษาศาสตร์
Download 
ตัวอย่างการเขียน มคอ.3 และแบบฟอร์มการเขียน มคอ.3

ประกาศจากคณะศึกษาศาสตร์
เรื่อง รายวิชาที่เปิดเรียนเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1/2557

นักศึกษาปริญญาโท สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
    ด้วยการลงทะเบียน Online ยังไม่เรียบร้อย จึงให้นักศึกษาทุกคนไปชำระเงินค่าลงทะเบียนที่งานการเงินสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 25,000 บาท ภายในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 (ในเวลาราชการ) ขอรับเอกสารการลงทะเบียนที่อาจารย์กาญจนา หากพ้นกำหนดจะถูกปรับตามระเบียบ สำหรับนักศึกษาที่จะลงทะเบียน ปรับพื้นฐาน 5 คน ให้ลงทะเบียนวิชากายวิภาคและสรีรวิทยา 3(3-0-6) เพิ่มค่าลงทะเบียน 4,500 บาท โดยยื่นคำร้อง ที่งานทะเบียน และให้เรียนในวันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้สอน ดร.ลัดดา เรืองมโนธรรม หากมีปัญหา โทรประสาน รศ.ชูระวี สุริยจันทร์ 089-7009878

ประกาศจากงานทะเบียนและวัดผล
เรื่อง รายวิชาที่เปิดเรียน ปีการศึกษา 1/2557

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

กำหนดการลงทะเบียนเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ระดับปริญญาโท
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2557

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

ข้อมูลตารางสอน อาจารย์ผู้สอน/นักศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวิจัย ประจำคลินิกวิจัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557


ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
เรื่อง ประกาศผลการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์อัตราจ้าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

สรุปจำนวนรายวิชา และชั่วโมงสอนของอาจารย์ผู้สอน 
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

คำสั่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่สอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครบุคคลตำแหน่งอาจารย์อัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกวิจัย ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ 2557


รองอธิการบดี สพล.เชียงใหม่ ท่านจารุวัฒน์ สัตยายุรักษ์ ร่วมงานแถลงข่าว สพล.เชียงใหม่ เปิดเรียนหลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2557