‎แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม‬ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.58 เป็นต้นไป วันที่ 1 ก.ค.58 : ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกคณะทุกสาขาวิชา เพื่อฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมระหว่างวันที่ 1 - 29 ก.ค.58 และรับฟังนโยบายการจัดแผนการเรียน การลงทะเบียน ณ โดมบาสเกตบอล อาคารมาร์ติน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (หากขาดประชุมจะมีผลให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเกิดข้อผิดพลาดได้ หรือถูกระงับการลงทะเบียนผ่านระบบ และไม่ผ่านกิจกรรมบังคับของฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ทำให้ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด) .....ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

ประกาศ งานทะเบียนและประมวลผล

คำสังสอน ภาคเรียน 2558

ผศ.ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์ อาจารย์อลงกร นำบุญจิตต์ และอาจารย์ชานนท์ ศิริประยงค์ นำนักศึกษาสาขา การจัดการกีฬาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ.สนามกีฬาหัวหมาก และสโมสร SCG เมืองทองฯ ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2557

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครอาจารย์ผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2558
(ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายดูรายละเอียด)


ประกาศเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.58 เป็นต้นไป
วันที่ 1 ก.ค.58 : ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ทุกคณะทุกสาขาวิชา เพื่อฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมระหว่างวันที่ 1 - 29 ก.ค.58 และรับฟังนโยบายการจัดแผนการเรียน การลงทะเบียน ณ โดมบาสเกตบอล อาคารมาร์ติน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

(หากขาดประชุมจะมีผลให้การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเกิดข้อผิดพลาดได้ หรือถูกระงับการลงทะเบียนผ่านระบบ และไม่ผ่านกิจกรรมบังคับของฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ทำให้ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด) .....ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 
ในวันจันทร์ที่  6  กรกฎาคม  2558  เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 น.
ณ  สนามบาสเกตบอลในร่ม  อาคารมาร์ติน
จึงขอเชิญผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 
เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในครั้งนี้ด้วย

ประกาศ
งานรับนักศึกษาใหม่
....................
ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ (รอบ 3)
สามารถ Download ใบตรวจสุขภาพและรายงานตัวผ่านระบบได้ที่
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2558

ประกาศ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

***************

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ (รอบ 3)
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558
รายงานตัวผ่านระบบวันที่ 22 มิถุนายน 2558 
และมารายงานตัวด้วยตนเอง วันที่ 23 มิถุนายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่
**********************
แจ้งการรับตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
......................

นักศึกษาทุกชั้นปีรับตารางเรียนที่คณะ
ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2558
ประกาศ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558
(ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปภาพเพื่อขยายดูรายละเอียด)ติดตามประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
(รอบ 2) และ Admissions 
ได้ที่ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2558

ประชาสัมพันธ์การมอบทุนการศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์พัฒนาชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่อนสอน
นางสาวนุชเกษม  เงินดี  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 3,500.- บาท


พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2557
วันที่  28  เมษายน  2558
ณ ศูนย์พัฒนาชาวเขา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประธานในพิธี โดย พระอธิการณรงค์  ปัญญาวโร เจ้าอาวาสวัดแสนทอง
ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายพงษ์ศิริ  บุตรเปา  นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 
ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 3,500.- บาท

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558
(ท่านสามารถคลิ๊กที่รูปเพื่อขยายดูรายละเอียด)


รายวิชาที่คาดว่าจะเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ในกรณีที่นักศึกษาประสบปัญหาในการลงทะเบียนเรียน ขอให้นักศึกษาดำเนินการติดต่อกับคณะวิชาที่ท่านสังกัดภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2558
รายงานตัวผ่านระบบได้ที่
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2558
การสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษา 
วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  วันที่ 14 พฤษภาคม 2558นายแพทย์ธีรวุฒิ  โกมุทบุตร  ประธานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร
เข้าปรึกษาหารือ กับ ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์
เรื่องการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%
ประกาศปริญญาโท 

สอบทฤษฎี วันพุธที่ 13 -14 พฤษภาคม 2558
เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
ณ.ห้องเอราวัณ 2
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

และสอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558
เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
ณ.ห้องพ่วงบุตร   อาคารมาร์ติน


สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
พิธีปิดโครงการร้อนนี้สถาบันการพลศึกษามีกีฬาเพื่อลูกรัก
วันอาทิตย์ที่  10  พฤษภาคม  2558  เวลา  10.00  น.  
ณ ห้องประชุมเอราวัณ 2 ส
ถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่